Inloggen

Ons privacybeleid

  Dit formulier gebruikt Akismet om spam te verminderen. Leer hoe je gegevens worden verwerkt.

  Versie van 15.01.2023

  Becycled.be en uw gegevens

  1.   Onderwerp

  Onderhavig beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna “Charter” genoemd) is opgesteld door “no handlebars BV”, met maatschappelijke zetel in de Bruanestraat 90A te 8800 Roeselare, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.461.997 (hierna “« “Becycled” genoemd).

  Onderhavige Charter heeft als doel u te informeren over de manier waarop uw gegevens door Becycled worden verwerkt via de website www.becycled.be.

  Via de website van Becycled hebben de gebruikers snel en op doeltreffende wijze toegang tot informatie met betrekking tot fietsen en toebehoren die te koop aangeboden of verkocht worden. In slechts enkele seconden tijd kan de gebruiker alle informatie raadplegen met betrekking tot een fiets of toebehoren die hem/haar interesseert, en kan men eveneens contact opnemen met de verkoper die de advertentie op de website plaatste.

  Met “persoonsgegevens” worden alle gegevens van persoonlijke aard bedoeld die u aanbelangen, dit wil zeggen alle informatie die toelaat om u rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren.

  In dit kader verzamelt en verwerkt Becycled uw persoonsgegevens op volledig transparante wijze, conform met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer” genoemd), en de (EU) verordening 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, houdende intrekking van de richtlijn 95/46/EG (hierna de “algemene verordening inzake gegevensbescherming” genoemd).

  Becycled besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en stelt bijgevolg alles in het werk om de nodige redelijke voorzorgen te nemen om uw verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of ongeoorloofd gebruik.

  De website www.becycled.be – beheerd en geëxploiteerd door Becycled – is een online platform waar aanbiedingen van fietsen en toebehoren in de ruime zin van het woord worden gepubliceerd en waar de spelers in dit domein met elkaar in contact worden gebracht (eigenaar, kandidaat-koper, kandidaat-huurder, diverse dienstverleners, verdelers, partners …). In het kader van de uitbating van het platform www.becycled.be verzamelt en verwerkt Becycled persoonsgegevens van zijn klanten, gebruikers en prospects. In dit verband handelt Becycled krachtens de wet als “verantwoordelijke voor de verwerking”.
   

  2.   Welke gegevenscategorieën worden door Becycled verwerkt?


  2.1 Persoonlijke gegevens

  CategorieënVoorbeeldenContext
  Persoonlijke identificatie-gegevensNaam, adres, postadres, enz.Deze gegevens worden verzameld tijdens de procedure voor inschrijving bij onze diensten, wanneer u een account aanmaakt en wanneer u met ons contact wenst op te nemen
  Elektronische identificatiegegevensElektronische identificatiegegevens,  telefoonnummer,  e-mail, IP-adressen, enz.Sommige van deze informatie wordt verzameld via de online formulieren die u op onze website vindt. Anderen via cookies stellen ons in staat om u een betere gebruikerservaring te garanderen. Daarnaast gebruiken we soms pop-ups om informatie over u te verzamelen om ervoor te zorgen dat u uw voorkeuren kent. Ten slotte verzamelen we soms uw e-mailadres bij het maken van een adres
  LevensstijlDetails over het verbruik van goederen of diensten, het gedrag van het individuWe hebben toegang wanneer u het formulier invult waarmee u naar fietsen en accessoires kunt zoeken met informatie over het type voertuig dat uw voorkeur heeft. Afhankelijk van uw onderzoek en verzoeken kunnen we bovendien vaststellen welk type voertuig u zoekt
  BezittingenVoertuigen in eigendomWanneer u een advertentie plaatst met als doel een fiets of toebehoren te verkopen, hebben we toegang tot die informatie


  2.2 Niet persoonlijke gegevens

  Het is mogelijk dat Becycled ook niet-persoonsgebonden gegevens moet verzamelen. Deze gegevens zijn gekwalificeerd als niet-persoonsgebonden gegevens omdat zij niet toelaten om u (rechtstreeks of onrechtstreeks) te identificeren. Daarom kunnen deze gegevens voor om het even welk doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website www.becycled.be of de producten aangeboden door Becycled of door zijn partners te verbeteren.

  3. Voor welke doeleinden verwerkt Becycled uw persoonsgegevens?


  3.1 Principes

  De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens varieert in functie van de betreffende verwerking, en meer bepaald de doelstelling ervan. Wanneer uw gegevens worden verzameld, informeert Becycled u in principe over de manier en de wijzen waarop het verzamelen en de verwerking van uw gegevens plaatsvindt. Bij deze gelegenheid deelt Becycled u de wettelijke grondslag van de verwerking mee.

  Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld en verwerkt in het kader van de uitvoering van het contract dat u met Becycled bindt, iets wat tot stand komt door het aanvaarden van de algemene voorwaarden van deze website. Wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om een contractuele overeenkomst uit te voeren, dan kan deze verwerking gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijk verklaarde toestemming, ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang van Becycled als onderneming (meer bepaald de ondernemersvrijheid en de vrijheid van informatie). In dit opzicht waakt Becycled er ten allen tijde over dat er een evenwicht is tussen haar en uw belangen, door u bijvoorbeeld recht van verzet te verlenen. Het is eveneens mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met een wettelijke of reglementaire verplichting.

  3.2 Verwerkingen uitgevoerd door Becycled

  3.2.1 Naleving van onze wettelijke verplichtingen

  In bepaalde gevallen zien wij ons verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij met de bevoegde overheden samenwerken. In die gevallen geven wij uw persoonsgegevens door om aan onze verplichtingen te voldoen.

  3.2.2 Toestemming

  De gegevens die worden verzameld op basis van uw uitdrukkelijk verklaarde toestemming, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Uw identificatie op de website;
  • Gebruikersbeheer;
  • De aanschaf van advertenties voor elk type fiets en toebehoren;
  • Publicatie van advertenties;
  • Advertentiebeheer;
  • Analyse van uw interesses om u te informeren;
  • Neem contact met u op om u op de hoogte te houden van onze nieuwe diensten;
  • De personalisatie van onze diensten;
  • Het opstellen van studies, modellen (risico, marketing en andere) en statistieken, waar mogelijk met technieken van anonimisering en / of pseudonimisering;
  • Behoud van de beveiliging van eigendom en personen, fraudebestrijding of poging tot inbraak, misbruik of andere overtredingen;
  • De training van onze medewerkers door het gebruik van reële situaties voor illustratieve doeleinden (we proberen uw persoonlijke gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren);
  • Bewaring van een lijst van voormalige registranten die niet langer gecontacteerd willen worden;
  • Verbetering van bestaande diensten en gebruikerservaring (al dan niet geregistreerd) van de site;
  • Organisatie van spellen, wedstrijden;
  • Het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de toepassing van uw rechten;
  • De erkenning, uitoefening, verdediging en behoud van onze rechten;
  • Het antwoord op uw verzoeken;
  • De overdracht van uw contactgegevens (e-mail) aan mensen die contact met u willen opnemen na uw aankondiging die u hebt geplaatst;
  • Communicatie- en marketingacties uitvoeren;
  • Contact met u opnemen om onze diensten te evalueren;
  • Wanneer u per e-mail of telefoon contact vraagt;
  • Wanneer u een favoriet selecteert, worden uw persoonlijke gegevens automatisch naar de verkoper gestuurd aan wie u de toestemming geeft om contact met u op te nemen via e-mail of per telefoon. Als u uw toestemming voor deze functie wilt intrekken, ga dan naar uw profielpagina.
  3.2.3 Gerechtvaardigd belang

  Gegevens die worden verzameld op basis van gerechtvaardigd belang van Becycled, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • om uw vragen te beantwoorden wanneer u vrijwillig met ons contact opneemt;
  • om fraude en pogingen tot fraude op de website www.becycled.be en de app’s verbonden met Becycled te voorkomen en te bestrijden;
  • om het technisch beheer van de website www.becycled.be en van de app’s verbonden met Becycled te verzekeren;
  • om anoniem gemaakte statistieken op te stellen met betrekking tot het gedrag en de navigatiegewoontes op de websites en app’s van Becycled en desgevallend van diens partners;
  • om promotionele informatie mee te delen over de producten en diensten van Becycled en diens partners (marketing direct).
  • Personalisering van onze diensten;
  • Voorbereiding van studies, modellen (risico-, marketing- en andere modellen) en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken om de gegevens anoniem en pseudo-anoniem te maken waar dit mogelijk is;
  • Behoud van de veiligheid van goederen en personen, strijd tegen fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere inbreuken;
  • Opleiding van ons personeel via het gebruik van werkelijke situaties bij wijze van voorbeeld (wij proberen om uw persoonsgegevens in de mate van het mogelijke anoniem te maken);
  • Analyse van uw vorige zoekopdrachten om onze dienstaanbiedingen zo goed mogelijk te personaliseren, zodat die aan uw behoeften voldoen;
  • Verbetering van de kwaliteit van de dienst voor de gebruikers;
  • Het bijhouden van een lijst van mensen die wensen om niet meer gecontacteerd te worden;
  • Beheer van uw vragen in verband met de toepassing van uw rechten;
  • De vaststelling, de uitoefening, de verdediging en het behoud van onze rechten.
  3.2.4 Profilering en geautomatiseerde verwerkingen

  Om een betere gebruikerservaring te verzekeren, maken wij gebruik van een profileringstechniek waarmee we u aan uw verschillende voorkeuren kunnen associëren.
  Zodra dit mogelijk is, zullen we alleen nog anoniem of pseudo-anoniem gemaakte gegevens gebruiken.
  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die dient om deze gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen met betrekking tot een natuurlijke persoon, namelijk om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot het rendement op het werk, de financiële situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de lokalisatie of de verplaatsingen van deze natuurlijke persoon.
  In het geval dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om een profilering tot stand te brengen, verzekeren wij u dat er geen enkele beslissing wordt genomen die juridische gevolgen heeft of voor u belangrijke, gelijkaardige gevolgen heeft.

  I. Hoeveel tijd worden uw persoonlijke gegevens door ons bijgehouden

  Over het algemeen zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  Meer specifiek is het nodig om verschillende situaties te onderscheiden om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen. Deze verschillende aannames staan ​​in de onderstaande tabel.

  SituatieBewaarperiode
  U bent geregistreerd op de website.
   
  We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur van uw registratie.
   
  U bent geabonneerd op de website en op een waarschuwing.Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw registratie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om u op de hoogte te houden van het nieuws op onze website.
  U heeft zich afgemeld voor de website, onze nieuwsbrieven of onze e-mailwaarschuwingen.In dit geval bewaren wij uw gegevens drie jaar vanaf uw afmelding. Dan worden ze verwijderd.

  Aan het einde van de bewaartermijn doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet beschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

  Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

  1.   Recht om uw goedkeuring te herroepen en recht van verzet

  Omdat de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw goedkeuring is gebaseerd, staat het u vrij om op elk ogenblik uw goedkeuring te herroepen door gewoon een schriftelijke aanvraag hiertoe aan Becycled te richten (via e-mail of per briefpost). Deze herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen uitgevoerd vóór de herroeping van uw goedkeuring. Wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een newsletter of een automatische mailing, dan kunt u uw inschrijving op elk ogenblik annuleren door op de link onderaan elke e-mail te klikken.
  Wanneer de verwerking van uw gegevens voor marketing direct doeleinden plaatsvindt, dan kunt u zich op elk ogenblik verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel.

  1.1 Recht op toegang en op een kopie

  In alle gevallen kunt u gratis een kopie krijgen (ook in elektronisch formaat) van uw persoonsgegevens en kunt u gegevens die niet juist, onvolledig of niet pertinent zijn desgevallend corrigeren, vervolledigen of laten verwijderen.

  1.2 Recht op gegevensportabiliteit

  U kunt eveneens op elk ogenblik vragen om gratis uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat dat op courante wijze wordt gebruikt en voor een machine leesbaar is, met name om die over te maken aan een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

  1.3 Recht op correctie

  U hebt eveneens een recht op correctie, waardoor u ons op elk ogenblik kunt vragen om informatie te wijzigen die niet juist, onvolledig of achterhaald is.

  1.4 Recht om te worden vergeten

  U kunt uw persoonsgegevens laten wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

  • De gegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
  • U herroept uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens en wij baseren deze verwerking enkel op de wettelijke grondslag van uw toestemming;
  • U verzet zich tegen de verwerking;
  • Wij hebben uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt;
  • In geval de gegevens die wij bezitten onvolledig, onjuist of achterhaald zijn;
  • Wij moeten uw persoonsgegevens wissen teneinde gevolg te geven aan een wettelijke verplichting (van het recht van de Europese Unie of van het recht van de lidstaat) waaraan wij onderworpen zijn.

  1.5  Het recht op overdraagbaarheid

  In het geval dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van een contract of uw toestemming, kunt u ons vragen al uw persoonlijke gegevens aan u over te dragen of over te dragen aan een andere controller.

  1.6 Recht op beperking van de verwerking

  In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  Situaties waarin u ons kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  • Als u de juistheid betwist van een persoonsgegeven, gedurende een zekere tijd zodat wij de juistheid van dit gegeven kunnen controleren;
  • Als wij uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken en u verkiest dat wij deze verwerking beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.

  Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte stellen zodra de beperking van de verwerking niet langer van toepassing is.

  1.7 Recht op bezwaar

  Zoals we hebben uitgelegd, vragen we uw toestemming om u commerciële informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). U heeft het recht om, als u niet (meer) wenst dat wij u dergelijke berichten sturen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

  2. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

  2.1 Identificatie

  Om u te helpen uw rechten af ​​te dwingen, moeten we controleren of uw verzoek betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens.

  Met dit in gedachten, zullen we uw identiteit verifiëren door een unieke link per e-mail te sturen waarmee we uw identiteit kunnen verifiëren.

  2.2 Hoe snel nemen we contact met u op?

  We verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na uw verzoek contact met u op te nemen.

  Mogelijk moeten we deze periode verlengen tot twee maanden in het geval dat uw verzoek complex is en we worden geconfronteerd met een teveel aan verzoeken. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zullen wij u informeren over de redenen voor deze vertraging.

  2.3 Overdracht aan derden

  Op basis van uw keuzes kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze onderaannemers, onze partners binnen no handlebars Co BV of onze externe zakelijke partners.

  2.3.1 Onderaannemer

  Als onderdeel van onze activiteiten moeten we samenwerken met onderaannemers.
  Deze onderaannemers, voornamelijk professionele afnemers, verwerken alleen persoonsgegevens op basis van onze instructies. Door voor bepaalde missies met onderaannemers te werken, kunnen we u een betere service of zelfs een betere ervaring op onze website bieden.
  Op dezelfde manier als wij vragen we hen om de naleving van de geldende wet- en regelgeving te verzekeren. Daarnaast zorgen we er ook voor dat ze voldoen aan dit beleid.

  2.3.2 Binnen no handlebars Co BV

  Als u ons hiervoor toestemming geeft, zullen wij uw contactgegevens (e-mailadres en naam) doorgeven aan onze moedermaatschappijen. Ze kunnen dan contact met u opnemen zodat u meer te weten kunt komen over hun aanbiedingen en de mogelijkheden die ze bieden.

  2.3.3 Aan onze zakenpartners, derden

  In het geval dat u specifiek toestemming geeft, zullen we uw contactgegevens (e-mailadres en naam) naar onze zakenpartners sturen, zodat zij contact met u kunnen opnemen om u hun aanbiedingen aan te bieden.

  2.3.4 Toezending om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een bevoegde autoriteit

  Zoals reeds uitgelegd, zullen we in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens moeten verzenden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een rechterlijke beslissing of een verzoek van een bevoegde autoriteit.

  2.4 Gegevensbeveiliging

  We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​adequaat beveiligingsniveau te garanderen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit beveiligingsniveau wordt bepaald op basis van de risico’s die de verwerking met zich meebrengt en de aard van de te beschermen gegevens.

  We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gegevens persoonlijk.
  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonlijke gegevens die we beheren in gevaar zouden kunnen worden gebracht als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, gaan we ermee akkoord om snel te handelen om de oorzaak van deze schending vast te stellen en om passende herstelmaatregelen.

  Indien nodig zullen we u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op de hoogte stellen van dit incident.

  2.5 Reclamatie en klachten

  Als u wilt reageren op een van de praktijken die in dit beleid worden beschreven, raden we u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen om te zien hoe we u kunnen helpen.

  U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.:+ 32 2274 48 00
  Fax.: + 32 2274 48 35
  E-mail: [email protected]

  Daarnaast heeft u nog steeds de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

  Voor meer informatie over klachten en mogelijke remedies, nodigen we u uit om de informatie te raadplegen die beschikbaar is op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

  2.6 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

  Als u vragen en / of klachten heeft over dit beleid, neem dan gerust contact met ons op.

  2.7 Wijziging

  We behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid op elk moment te wijzigen. We zullen de wijzigingen rechtstreeks op onze website plaatsen.

  2.8 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

  Dit beleid wordt beheerst door het Belgische recht.
  Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid valt onder de Belgische wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge.